Algemene huurvoorwaarden

1. Duurtijd van de huur.

a) Begin: het aanvangstijdstip van de huur begint bij de opgegeven huurdatum op het ondertekend huurcontract. Indien de huurder het materieel te laat of niet afhaalt, brengt dit geen vermindering van de huurperiode of huurprijs mee. Dit geldt evenzo voor afhaling en/of vervoer door derden. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet bindend en geven geen recht tot ontbinding van het contract noch tot schadeloosstelling.
b) Einde
– op de in het contract vermelde datum, zonder het recht te geven aan de huurder op stilzwijgende verlenging.
– na beëindiging van de opgegeven duur, wordt de huurder van rechtswege en zonder aanmaning in gebreke geacht. De verhuurder heeft dan het recht het gehuurde materieel terug te halen. Alle kosten zoals bv. vervoer, opladen, demonteren enz. zijn bijgevolg ten laste van de huurder.
– indien de huurder het materieel later binnenbrengt, zal voor elke bijkomende dag de dagprijs geteld worden, met eventueel het recht een bijkomende schadevergoeding te eisen.
– de huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde en niet-teruggave op het einde van de vermelde huurperiode wordt aanzien als strafbaar voor “misbruik van vertrouwen”.

2. Huurprijs en –voorwaarden.

a) De huur, ook indien per dag berekend, loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Het gebruik van de gehuurde machines beloopt 8 uren per dag. Overschrijding van dit gebruik brengt een supplement mee gelijk aan 1 uur = 1/5 van de dagprijs. De urenteller op de machine dient hierbij als berekeningsbasis.
b) Voor een huurperiode van één dag mag de huurder het gehuurde artikel behouden voor 24 uren, op voorwaarde dat de daaropvolgende dag een werkdag is. Is dit niet het geval dan eindigt de huur op dezelfde dag 1 uur voor sluitingstijd.

3. Betaling.

a) De betaling gebeurt ter zetel van de verhuurder.
b) De betaling van de huurprijs gebeurt netto en contant bij het ondertekenen van het verhuurcontract.
c) Tegelijkertijd wordt de waarborgsom betaald.
d) Indien de huurder bemerkt dat de gehuurde periode te kort blijkt, moet hij ten laatste de dag voor het einde van het contract indien de huurperiode een week bedraagt, en 3 dagen voor de einddatum indien het een langere huurperiode betreft, het bedrag persoonlijk komen betalen voor de vermoedelijke verlengperiode.
e) Ingeval van niet-betaling op de gestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het totaalbedrag van de eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding worden aangerekend gelijk aan 10% van de eisbaar geworden schuldvordering, met een minimum van 50 €.

4. Borgsom

a) De borgsom te betalen bij het ondertekenen van het huurcontract dient ter dekking van schade en/of verlies van het verhuurde materiaal, onafgezien wie oorzaak ervan is geweest, huurder of derden, en van elke mogelijke schadevergoeding die voortkomt uit de niet naleving van het huurcontract. Is de waarborgsom ontoereikend dan behoudt de verhuurder het recht de ontbrekende schadevergoeding te vorderen.
b) De borgsom is in hoofde van de huurder geen voorschot op het huurgeld.
c) Deze waarborg geeft nooit recht op intresten. d) De waarborgsom wordt aan de huurder terugbetaald binnen de 7 werkdagen na teruggave van het gehuurde materieel in zuivere en ongeschonden toestand en op voorwaarde dat er op dat ogenblik geen inbreuk op de huurverplichtingen gekend is.

5. Verantwoordelijkheid van de huurder.

a) De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen tot voorkoming van diefstal, verlies, beschadiging enz… van het gehuurde goed. Het is de huurder verboden de eventueel op de gehuurde goederen aangebrachte platen, data, nummers of andere kentekens te beschadigen, vervormen, veranderen of verwijderen.
b) In geval van:
– diefstal van het gehuurde artikel
– beschadiging door derden
– faling
– rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers zal de huurder of zijn afgevaardigde zich ertoe verbinden de verhuurder daarvan onmiddellijk te verwittigen indien het op een werkdag is, anders de dag volgend op de zon- of feestdag.
c) De verhuurder levert de goederen af in goede staat van onderhoud en werking en gereinigd. Bij de machines die draaiende delen en/of motoren bezitten, zal de smering en/of vulling van de brandstoftank gebeurd zijn, met uitzondering echter van deze met benzine, waar dit om veiligheidsredenen niet gebeurt. Bij de afhaling dient de huurder de staat van de goederen te controleren. Hij heeft de verplichting alle zichtbare gebreken te melden en te laten optekenen op de overeenkomst. De in ontvangstname door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding.
d) De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van vervoer. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens het vervoer geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Bij opladen van de goederen, zelfs op de terreinen van de verhuurder, wordt de verhuurder niet geacht de goede lading met het oog op vervoer te controleren.
e) De huurder is verantwoordelijk voor de teruggave in dezelfde staat als bij ontvangst. Hij is aansprakelijk voor allerlei beschadigingen, verlies, verschil, minderwaarde enz… in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onverwijld aan de verhuurder te worden gemeld. In zulk geval is de huurder verplicht de door de verhuurder verstrekte instructies op te volgen. De verhuurder beschikt over een termijn van 7 dagen na de terugname, zaterdagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz…. bekend te maken. Dit gebeurt per aangetekend schrijven waarin de huurder uitgenodigd wordt om binnen 48 u. de schade in de magazijnen van de verhuurder te komen vaststellen. Indien de huurder hierop na verloop van 48 u. niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling en/of vervanging en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.
f) De huurder is ook over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.
g) De huurder aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed. De huurder verklaart alle nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. deze risico’s. Tevens verbindt de huurder zich ertoe de gehuurde goederen enkel en alleen te laten bedienen door gekwalificeerde personen, die over de nodige deskundigheid beschikken. Ook verbindt de huurder zich ertoe de gehuurde goederen enkel te gebruiken voor de toepassing waarvoor zij bedoeld zijn.
h) Ingeval de gehuurde goederen zouden zoekraken, worden vernield of ontvreemd, of zodanig beschadigd dat een doeltreffende reparatie niet meer verantwoord is, wordt daardoor de huurovereenkomst automatisch beëindigd en wordt de verhuurder van alle verdere verplichting ontheven. In zulk een geval moet de huurder aan de verhuurder de dan geldende vervangwaarde van het gehuurde goed betalen. In geval van gehele vernieling of beschadiging (totaal verlies) van het gehuurde goed is de huurder automatisch en van rechtswege bewaarder van het wrak en/of alle overblijfselen, en dient hij op eigen kosten in te staan voor de bewaring, opruiming, vervoer enz…. In voorkomend geval dient de huurder de instructies van de verhuurder strikt op te volgen.

6. Richtlijnen voor het gebruik.

Onder herinnering van wat onder 5. is overeengekomen, en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde toestel:
– de huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaatsvindt;
– hij dient dagelijks het oliepeil van de compressoren en motoren te controleren en er zonodig de geschikte oliën aan toe te voegen;
– hij dient het periodiek onderhoud van het materieel te doen volgens de onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkend ontvangen te hebben bij de onderschrijving van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd worden;
– hij dient ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties zuiver horizontaal worden opgesteld;
– hij dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoreninstallaties af te blazen;
– hij dient degelijke brandstoffen te gebruiken;
– hij dient het materieel in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring enz…
– hij dient op tijd en stond de koolborstels van de elektrische machines te vervangen;
– hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning;
– hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in het bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals: belastingen, vergunningen, verplichte controle- en/of beveiligingsmaatregelen enz… Hij zal de verhuurder vrijwaren van alle eisen of aanslagen van die aard;
– de huurder is verplicht alle wettelijke of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

7. Allerlei bepalingen.

a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde goed onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.
b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.
c) De verhuurder moet op de hoogte zijn van de plaats waar de gehuurde goederen zich bevinden. De huurder mag het gehuurde goed niet zonder toestemming van de verhuurder verplaatsen naar een ander adres dan omschreven op de overeenkomst. Bij adreswijziging van de huurder zal deze dit voorafgaandelijk aan de verhuurder melden.
d) Alle lasten, belastingen of boetes die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed vallen ten laste van de huurder.
e) Gedurende de tijd dat de huurder over het gehuurde goed beschikt, zijn alle kosten, die aan het gebruik van de goederen verbonden zijn (o.m. olie, brandstof enz….) voor rekening van de huurder. Ook eventuele sleepkosten en vervoerskosten zijn voor rekening en risico van de huurder.
f) Wanneer herstelwerkzaamheden tengevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperioden inbegrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of door daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.
g) Vervoer: zoals reeds vermeld zijn alle kosten ten laste van de huurder.
– bij het terughalen van het materieel op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en verzameld en/of gebundeld klaarliggen voor het opladen.
– bij het leveren of afhalen op de werf wordt een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier aangerekend worden aan het op dat ogenblik geldende uurloon.

8. Ontbinding.

Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder aan zijn contractuele verplichtingen, zoals bijvoorbeeld verkeerd gebruik, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan een derde, verplaatsing naar het buitenland enz…. is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur voor twee weken.

9. Bevoegdheid.

Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel of Mechelen bevoegd. De verhuurder kan naar eigen keuze tevens het geschil laten beslechten door de rechtbank van de woonplaats van de huurder.