Privacybeleid

Al Verhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

Dit brengt met zich mee dat wij volgende principes hanteren:
    - uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze verwerkingsdoelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
    - verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
    - vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    - hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
    - geven wij geen persoonlijke data door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 
Al Verhuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming en de GDPR.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of meer algemeen, vragen heeft hierover en/of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
    - per post op: Al Verhuur - Mechelsesteenweg 590, 1800 Vilvoorde
    - per e-mail op: info@alverhuur.be

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van mogelijke uitbreiding van onze dienstverlening en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING  OF WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS OF WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

In deze Privacyverklaring betekent “persoonlijke data”: informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden.
Uw persoonlijke data worden door ons verwerkt:
    - om het vereiste huurcontract te kunnen opmaken en u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden
    - om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen indien u hiervoor de nodige toestemming geeft

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen ( en opslaan, verzamelen, verwerken):
    - Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
    - Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
    - adresgegevens van de locatie waar het gehuurde goed zal gebruikt worden - indien verschillend van de persoonlijke identiteitsgegevens

DOEL

Deze gegevens zullen gebruikt worden om, in het kader van het uitvoeren van onze contractuele overeenkomst te communiceren.
Deze hebben wij ook nodig om te beantwoorden aan de door u aan ons verzonden vragen alsook voor de uitvoering van de verstrekte opdrachten.  
Deze informatie zullen we tevens gebruiken om u verder te informeren over diensten die in lijn liggen met de overeenkomst die we al met u hebben.
Wanneer er nog geen contractuele overeenkomst is tot stand gekomen zullen wij , mits uw toestemming, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen hetzij telefonisch en/of schriftelijk (per email en/of per post) .
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaart zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN

U hebt het recht om:
    - inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over u hebben;
    - uw persoonsgegevens in onze administratie te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen;
    - de verwerking van uw gegevens te beperken
    - bezwaar te maken tegen de verwerking
    - uw gegeven over te laten dragen aan u of een derde
    - misbruik van uw persoonsgegevens te melden.


Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken en richt u uw verzoek aan: info@alverhuur.be
Binnen één maand na het indienen van uw verzoek, informeren wij u welk gevolg hieraan werd gegeven.
U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GBA).

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten Al Verhuur, tenzij dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is.
De partijen die wij selecteren zijn zorgvuldig gescreend en garanderen dezelfde bescherming van uw data.
Tevens kunnen wij persoonlijke data delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Uw data wordt gedeeld met :

    - derden die betrokken worden bij de uitvoering van de dienstverlening, zoals een onderaannemer, leverancier;;
    - wetshandhaving- of overheidsdiensten wanneer deze ons vragen de informatie openbaar te maken
    - verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses, zoals bijvoorbeeld Google
    - verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Al Verhuur heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.
Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt.
Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Al Verhuur zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken
Indien de rechten van de betrokkenen zijn geschaad, zal er een melding van data lek bij de Privacy Commissie alsook bij de betrokkenen worden gedaan.

BEWAARTERMIJN/ HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS

Al Verhuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

GEBRUIK VAN COOKIES- GOOGLE ANALYTICS

Wij maken mogelijk gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

FACEBOOK EN TWITTER

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

NIEUWSBRIEF

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich gemakkelijk kunt afmelden (“unsubscibe”).
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 3 juni 2018.